JEDNOTA SLOVENSKÝCH MATEMATIKOV A FYZIKOV

JSMF

- je dobrovoľné výberové združenie vedeckých pracovníkov, odborných pracovníkov a učiteľov v oblasti matematiky, fyziky a príbuzných vedných disciplín. JSMF vyvíja svoju činnosť pri Slovenskej akadémii vied (ďalej SAV), pôsobí na území Slovenskej republiky a jej sídlom je Bratislava.

V zmysle stanov JSMF je jej poslaním vytvárať predpoklady pre optimálny rozvoj matematiky a fyziky, rozširovať poznatky získané na poli vedeckého výskumu, poskytovať pomoc školám pri zvyšovaní úrovne vyučovania matematiky, fyziky, matematickej informatiky a deskriptívnej geometrie, propagovať výsledky na vedeckých fórach, konferenciách, seminároch a iných akciách.

V spolupráci s kolegami z DP FRI ŽU a Gymnázia V.B.N. v Prievidzi by sme radi organizovali spoločné akcie členov a sympatizantov JSMF z radov učiteľov matematiky, fyziky a informatiky zo základných a stredných škôl okresu. Na pravidelných stretnutiach (zatiaľ predpokladáme, že by sa uskutočňovali raz za 2-3 mesiace) okrem vzájomnej výmeny skúseností z vyučovania matematiky, fyziky a informatiky, plánujeme zaviesť aj odborné semináre a prednášky.


Hl. stránka