Prípravný kurz z matematiky 2018                
Milé študentky a milí študenti,

tento prípravný kurz (na prijímacie skúšky) nemôžeme v uvedenom formáte realizovať. Ak by bol záujem, mohli by sme zrealizovť prípravný kurz v inom tvare. Nový kurz by sa mohol uskutočniť v mesiaci máj 2018 v dvoch-troch sústredeniach (soboty) po 8 hodín alebo po 6 hodín s cenou okolo 50 eur. Kurz by bol opäť prioritne zameraný na riešenie príkladov. V prípade záujmu, prosím, napíšte svoje námety na adresu kurz@frcatel.fri.uniza.sk .

S pozdravom KMMOA.

Pre inšpiráciu uvádzame možné témy kurzu:
Logika (Matematická logika, kvantifikátory, kvantifikované výroky). Kombinatorika (Kombinácie, variácie a permutácie, Pascalov trojuholník, Binomická veta). Úvod do teórie množín (Množiny, číselné množiny, deliteľnosť čísel). Algebraické výrazy a ich úpravy (Mocniny a odmocniny, polynómy, úpravy výrazov s iracionálnymi členmi, s abolútnymi hodnotami, úpravy zložených zlomkov). Základy počtu pravdepodobnosti, úvod do štatistiky (Pravdepodobnosť, podmienená pravdepodobnosť, štatistika, charakteristiky štatistického súboru). Funkcie (Funkcia, operácie s funkciami, vlastnosti funkcií, polynomické funkcie, racionálna lomená funkcia, mocninové funkcie, exponenciálne a logaritmické funkcie). Algebraické rovnice a nerovnice (Lineárna rovnica a nerovnica, kvadratická rovnica a nerovnica, rovnice s absolútnou hodnotou, rovnice s neznámou pod odmocninou, rovnice s neznámou v exponente, rovnice s parametrom, sústavy lineárnych rovníc). Goniometria a goniometrické funkcie (Uhol, goniometrické funkcie ostrého uhla, rozšírenie definičného oboru goniometrických funkcií na celú reálnu os, vzťahy medzi goniometrickými funkciami). Analytická geometria v rovine (Súradnicová sústava, vektory, lineárne útvary v rovine, kruh a kružnica, ostatné kužeľosečky). Planimetria (Uhly v rovine, trojuholník, vety o jednoznačnosti určenia, trojuholníkove vety, pravouhlý a rovnostranný trojuholník, štvoruholníky, kružnica a kruh, zhodné zobrazenia v rovine, podobnosť a rovnoľahlosť). Stereometria (Priamky a roviny v priestore, geometrické telesá). Číselné postupnosti a rady (Číselné postupnosti, vlastnosti postupností, aritmetická a geometrická postupnosť, konečné a nekonečné rady, aritmetický a geometrický rad).

Katedrová stránka      Fakulta riadenia a informatiky      Portál InviMath