Doporučené príklady na skúšku z 5BF17 MA 1
ZS 2022/2023    ---    INF

Príklady sú vzorové a predstavujú reprezentatívnu vzorku. To znamená, že sa môžu v teste vyskytnúť v pozmenenom tvare. Taktiež sa v teste (a následne na skúške) môžu vyskytnúť príklady prepočítané na prednáške a na cvičeniach, prípadne poskytnuté ako domáce úlohy, resp. príklady uverejnené v prezentáciách z prednášok alebo v odporučených zbierkach.
Za každý test môžete získať 12 bodov, t. j. spolu 48 bodov za semester.Každý, kto chce úspešne vykonať skúšku z matematickej analýzy, musí pred skúškou vykonať predtest aspoň na 50%, t.j. musí za 5 minút vyplniť aspoň 2 správne odpovede zo 4 otázok zo súboru Predskúška.

  Predskúška            PredskúškaPrezentácie k prednáškam
 Základné pojmy  01           02  Číselné postupnosti  príklady 
 Číselné rady  03           04  Reálne funkcie 
 Elementárne funkcie  05           06  Limita funkcie  príklady 
 Spojitosť funkcie  07           08  Derivácia funkcie  aplikácie 
 Priebeh funkcie  09           10  Neurčitý integrál  príklady01  príklady02  +
 Riemannov určitý integrál  11           12  Funkcie viacerých premenných 
Prezentácie sú optimalizované pre Adobe Acrobat (Reader, Reader DC, Pro...).
V ostatných PDF prehliadačoch nemusia byť všetky funkcionality dostupné (tooltipy, animácie, 3D animácie ap.).
To platí aj o Adobe moduloch (do webových prehliadačov), najlepšie je súbory otvoriť priamo v Adobe Acrobat programe (Reader, DC, Pro...).Test číslo 01 – Základy reálnych funkcií
Základné pojmy a základné vlastnosti funkcií. Množiny a ich základné vlastnosti. Operácie s nekonečnom. Otvorené, uzavreté množiny, intervaly a okolia. Číselné postupnosti a ich základné vlastnosti (konvergencia, divergencia, limita). Číselné rady ich základné vlastnosti (konvergencia, divergencia, základné kritéria konvergencie, súčet, rady s nezápornými členmi).
Doporučený týždeň na písanie testu: 3.–4. týždeň semestra.
Inšpiratívne príklady pre test číslo 01


Test číslo 02 – Funkcie, limita a spojitosť funkcií, derivácia funkcií
Reálne funkcie a ich vlastnosti (monotónnosť, extrémy, konvexnosť...). Elementárne funkcie a ich základné vlastnosti. Limita funkcie (základné vlastnosti, pravidlá pre počítanie s limitami). Spojitosť funkcie v bode a na množine, vzťah s limitou. Dôležité vlastnosti spojitých funkcií.
Derivácia funkcie reálnej premennej v bode a na množine. Pravidlá pre výpočet derivácií. Derivácia zloženej a inverznej funkcie. Derivácie vyšších rádov. Niektoré aplikácie derivácií (Lagrangeova veta, L'Hospitalovo pravidlo, Taylorov vzorec...). Vyšetrovanie priebehu funkcie pomocou diferenciálneho počtu.

Doporučený týždeň na písanie testu: 7.–8. týždeň semestra.
Inšpiratívne príklady pre test číslo 02


Písomka číslo 03 – Neurčitý a určitý integrál
Odvolávať sa (a považovať za vypočítané) môžete iba na integrály uvedené v Tabuľke základných integrálov.
Neurčitý integrál. Primitívna funkcia. Základné vzorce a metódy na výpočet integrálov (metóda rozkladu, substitúcie, per partes). Vzťah určitého a neurčitého integrálu, jeho geometrický význam. Výpočet určitého integrálu.
Doporučený týždeň na písanie testu: 9.–10. týždeň semestra.
Inšpiratívne príklady pre test číslo 03


Písomka číslo 04 – Funkcie viacerých reálnych premenných
Základné pojmy. Limita a spojitosť týchto funkcií. Derivácia a diferenciál funkcie viacerých premenných. Parciálne derivácie podľa jednotlivých premenných. Derivácia zloženej funkcie a parciálne derivácie vyšších rádov. Nutná a postačujúca podmienka existencie extrému. Sylvesterovo kritérium.
Doporučený týždeň na písanie testu: 11.–12. týždeň semestra.
Inšpiratívne príklady pre test číslo 04

KATEDRA      beerb@frcatel.fri.uniza.sk      FAKULTA
home page my home page home page