Vedecký časopis HRM&E
prijíma na publikovanie vedecké príspevky prezentujúce výsledky pôvodného, originálneho, teoretického a aplikovaného výskumu a tiež praktických výsledkov autorov z oblasti riadenia a rozvoja ľudského potenciálu a ergonómie. Vedecké príspevky sú recenzované tromi recenzentmi. Recenzie zaisťuje redakčná rada časopisu. Akceptované sú iba príspevky písané v anglickom jazyku. Za originalitu, odbornú a formálnu správnosť zodpovedá výhradne autor príspevku. V časopise nie je možné publikovať článok, ktorý bol uverejnený už v inej publikácii.

Časopis je registrovaný na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky, s pôvodným registračným číslom 3680/2006, súčasným evidenčným číslom EV 3856/09 a v Medzinárodnom stredisku ISDS v Paríži s ISSN 1337-0871 pre tlačenú verziu a ISSN 1338-4988 pre elektronickú verziu.

Časopis HRM&E je od 1. decembra 2010 zaradený do databázy EBSCO Publishing "Central & Eastern European Academic Source" (zoznam), ďalej je uvádzaný v 11th Edition of Cabell´s Directory of Publishing Opportunities in Management.

Miesto vydávania:
Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovensko.

Adresa redakcie:
Redakcia časopisu HRM&E, Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovensko,   hrme@frcatel.fri.uniza.sk
.